Member detail

Ajaya Bahadur Rokaya

Admin & Finance Officer
Staffs
PAHAL
9848097571
arokaya@sundarnepal.org.np